Nếu tôi muốn nhận điểm thưởng nhập học thì tiến hành thủ tục thế nào?

Câu hỏi thường gặp  /  Khuyến khích nhập học**

Khuyến khích nhập học**

Hoàn thành việc nhập học  một khóa học hay một tin tuyển sinh và được Nhà tuyển sinh công nhận đã nhâp học là điều kiện cần thiết để bạn có thể được nhận Điểm thưởng nhập học. Tuy nhiêu, điều đó chưa đủ.  Bạn cần thực hiện một số thủ tục để có thể đảm bảo số điểm thưởng nhập học được chuyển đến Tài khoản điểm thưởng của bạn cho sử dụng. 
Dưới đây sẽ hướng dẫn bạn những điều kiện và thủ tục cụ thể  "CẦN" và "ĐỦ" cụ thể để được hưởng trọn vẹn số Điểm thưởng khuyến khích nhập học theo quy định.
1. Điều kiện và thủ tục 1: Hoàn thành nhập học thực tế
-  Tìm kiếm khóa học - tin tuyên sinh trên Sàn tuyển sinh trực tuyến KETNOIGIAODUC  phù hợp với yêu cầu tuyển sinh của bạn;
-  Click nút gửi  "Đề nghị tư vấn và đặt chỗ"  (thao tác này là cần thiết để coi đó như một bằng chứng bạn đã tim hiểu khóa học- tin tuyển sinh và được tư vấn trực tuyến qua kênh KETNOIGIAODUC).
- Hoàn thành thủ tục nhập học thực tế  tại cơ sở tuyển sinh/đào tạo đối với khóa học - tin tuyên sinh trên.
Lưu ý: Bạn phải  thao tác "Đề nghị tư vấn và đặt chỗ" đối với Tin đăng trực tuyến của Khóa học - tin tuyển sinh trước khi thực hiện thủ tục nhập học thực tế thì mới được quyền nhận điểm thưởng nhập học. Nếu bạn bắt đầu tiến hành (hay đã hoàn thành) thủ tục nhập học (hay đã ghi danh vào lớp) rồi mới thao tác "Đề nghị tư vấn và đặt chỗ" trực tuyến bạn có thể sẽ bị Nhà tuyển sinh "Từ chối xác nhận nhập học"  và do vậy không được nhận điểm thưởng nhập học.

2. Điều kiện và thủ tục 2: Đề nghị Nhà tuyển sinh xác nhận đã nhập học
- Truy cập thư mục "Quản lý khóa học - tin tuyển sinh > Khóa học - tin tuyển sinh đề nghi tư vấn"
- Tìm Khóa học - tin tuyển sinh vừa nhập học và thực hiện các thủ tục đề nghị Nhà tuyển sinh xác nhận đã nhập theo như hướng dẫn tại trang hỏi đáp  "Muốn đề nghị Nhà tuyển sinh xác nhận đã nhập học thì thực hiện thế nào?"

3. Điều kiện và thủ tục 3: Kiểm tra và xử lý trình trạng xác nhận nhập học
- Thường xuyên truy cập thư mục "Quản lý khóa học - tin tuyển sinh > Khóa học - tin tuyển sinh nhập học" để kiểm tra tình trạng xác nhận nhập học của Nhà tuyển sinh. Trao đổi bằng tin nhắn trực tuyến với Nhà tuyển sinh và cung cấp thêm nhũngw thông tin và chứng cữ chứng tỏ đã nhập học nếu Nhà tuyển sinh yêu cầu. 
- Trong trường hợp bạn đã nhập học thực sự nhưng bị Nhà tuyển sinh từ chối xác nhận nhâp học hoặc không phản hổi, hãy thực hiện việc xử lý thẻo như hướng dẫn tai trang hỏi đáp  "Tôi đã đề nghị xác nhận nhập học nhưng Nhà tuyển sinh từ chối xác nhận thì phải làm thế nào?"

4. Điều kiện và thủ tục 4:  Kiểm tra số điểm thưởng nhập học trong Tài khoản điểm thưởng
- Để thực hiện bước này, bạn phải là thành viên của Chương trình điểm thưởng thành viên. Nếu chưa phải là thành viên thì cần tham gia ngay. Xem hướng dẫn  "Tham gia Chương trình Điểm thưởng thành viên (ĐTTV) như thế nào?"
- Truy cập vào tài khoản điểm thưởng của Chương trình điểm thưởng thành viên tại thư mục "Điểm thưởng thành viên > Quản lý điểm thưởng" để kiểm tra số điểm thưởng "Xác nhận nhập học"  thực tế mình được nhận.
- Để được hướng dẫn chi tiêt về các thao tác trong mục này hãy xem trang hỏi đáp   "Muốn biết tình trạng điểm thưởng trong tài khoản của tôi thì làm thế nào?".

Lưu ý: tại mỗi bước trong các điều khiện và thủ tục trên, hệ thống cũng gửi email thông báo và nhắc nhở bạn về tình trạng thực tế, bạn cần chú ý kiểm tra email của mình để nắm bắt thông tin và xử lý kịp thời.