Dừng và Khôi phục Tuyển sinh tự động của tin đăng như thế nào?

Hỏi đáp  /  Tuyển sinh tự động

Tuyển sinh tự động

Bạn có thể dễ dàng dừng hay khôi phục chế độ tuyển sinh tự động của một tin đăng với những thao tác đơn giản sau:

1. Dừng tuyển sinh tự động tin đăng:

Thực hiện các thao tác sau đây.
-  Trước tiên cần Đăng nhập tài khoản Nhà tuyển sinh.
- Truy cập thư mục "Q.Lý Tuyển sinh tự động > Danh sách khóa học - tin tuyển sinh tự động".
- Chọn tin đăng muốn dừng chế độ tuyển sinh tự động và click "Dừng tuyển sinh tự động" tại cột "Thao tác"

Dừng tuyển sinh tự động  tin đăng

Thao tác tiếp theo sẽ tuy thuộc vào tình huống, cụ thể như sau:
(i) Trường hợp hiện tại không có thí sinh nào đang chờ được xác nhận nhập học hoặc đang trong thời gian xử lý khiếu nại, một cửa số thông báo sẽ hiện ra như sau:

Thông báo dừng chế độ tuyển sinh tự động của tin đăng


 Bạn cần đọc kỹ và hiểu các thông tin trong thông báo trước khi click  "Đồng ý", trong đó đặc biệt lưu ý thông báo rằng bạn sẽ mất thêm  một số lượng Sao TSTĐ kích hoạt (trong trường hợp này là 1 Sao) khi tái kích hoạt chế độ tuyển sinh tự động của tin đăng.
(ii) Trường hợp hiện đang có thí sinh đang chờ được xác nhận nhập học hoặc đang trong thời gian xử lý khiếu nại, một cửa số thông báo về tình trạng này sẽ hiện ra như sau:

Thông báo khi dừng tuyển sinh tự động nhưng  có thí sinh đang chờ xác nhận nhập học


Trong trường hợp này, bạn phải click "Giải quyết ngay" nếu muốn tiếp tục dừng khuyến khích nhập học tin đăng. Việc xử lý giải quyết các thí sinh đang chờ được xác nhận nhập học hoặc đang khiếu nại xem tại  Hướng dẫn liên quan.

- Tin đăng sau khi dừng tuyển sinh tự động vẫn có mặt trong thư mục "Q.Lý Tuyển sinh tự động > Danh sách khóa học - tin tuyển sinh tự động"

Tin đăng đã bị dừng tuyển sinh tự động

  Ta có thể nhận thấy hình các Sao TSTĐ đã bị mờ đi chứng tỏ chế độ Tuyển sinh tự động đã hết hiệu lực. Các dịch vụ kèm theo TSTĐ cũng vậy, bị mờ đi do hết hiệu lực.

-  Mặc dù tin đăng sau khi dừng khuyến khích nhập học tất nhiên sẽ khiến tất cả các dịch vụ kèm theo chế độ KKNH dừng hoạt động ngay lập tức, tuy nhiên, bản thân tin đăng vẫn có thể tiếp tục  hiển thị trực tuyến trong trường hợp dịch vụ đăng tuyển cơ bản gốc của tin đăng vẫn còn thời gian hiệu lực. Khi đó, bạn có thể tìm thấy tin đăng này có mặt tại thư mục "Quản lý đăng tuyển > Khóa học - tin tuyển sinh đang đăng tuyển".
 +/ Trường hợp dịch vụ Đăng tuyển cơ bản của tin đăng đã hết thời hạn, tin đăng sau khi dừng chế độ KKNH sẽ chấm dứt hiển thị trực tuyến và được lưu tại thư mục "Quản lý đăng tuyển > Khóa học - Tin tuyển sinh hết hạn".

2. Khôi phục chế độ tuyển sinh tự động của tin đăng:

Tin đăng sau khi đã dừng tuyển sinh tự động vẫn có thể khôi phục lại chế độ TSTĐ  với các thao tác dưới đây. 
- Truy cập vào thư mục " "Q.Lý Tuyển sinh tự động > Danh sách khóa học - tin tuyển sinh tự động" trong tài khoản thành viên của bạn.
- Tìm tin đăng mà bạn muốn khôi phục chê độ Tuyển sinh tự động và click "Kích hoạt lại tuyển sinh tự động" tại cột "Thao tác".

Khôi phục chế độ tuyển sinh tự động của tin đăng

- Một thông báo "Kích hoạt lại khuyến khích nhập học".

Kích hoạt lại tuyển sinh tự động  tin đăng mức M3

 

- Chọn Mức Khuyến khích tuyển sinh mong muốn. Chú ý các thông tin liên quan đên số lượng Sao TSTĐ cần kích hoạt thêm và các dịch vụ được sử dụng kèm.
- Click "Xác nhận" để hoàn thành việc kích hoạt lại khuyến khích nhập học tin đăng.