Đọc và hiểu báo cáo sử dụng Sao tuyển sinh tự động như thế nào cho đúng?

Hỏi đáp  /  Tuyển sinh tự động

Tuyển sinh tự động

Biết cách đọc và hiểu rõ ý nghĩa các thông tin trong Báo cáo sử dụng Sao  tuyển sinh tự động ( hay Báo cáo sử dụng dịch vụ tuyển sinh tự động).sẽ giúp bạn biết cách sử dụng Sao tuyển sinh tự động một cách hiệu quả nhất.
 Truy cập trang Báo cáo sử dụng Sao tuyển sinh tự động (TSTĐ)
- Đăng nhập vào Tài khoản Nhà tuyển sinh của bạn
- Truy cập trang "Q,Lý Tuyển sinh tự động> Báo cáo Sao TSTĐ" hoặc qua Head Menu: "Báo cáo dịch vụ > Tuyển sinh tự động" 

Báo cáo sử dụng Sao tuyển sinh tự động

Đọc và hiểu các thông tin trên trang Báo cáo sử dụng Sao khuyến khích nhập học
- Các thông tin trong báo cáo khá là phong phú chi tiết, tuy nhiên bạn nên tập trung chủ yếu vào 2 phần thông tin chính: Phần Thông tin tổng quan tình trạng sử dụng Sao TSTĐ ở trên cùng, và phần Thông tin chi tiết sử dụng Sao TSTĐ ở phía dưới.

* Đọc và hiểu phần Thông tin tổng quan"
- Các thông tin phần Thông tin tổng quan gồm:
+/ "Số Sao KTSTĐ chưa kích hoạt sử dụng hiện có": Đó là số Sao TSTĐ  đã mua trong các đơn hàng và còn lại chưa sử dụng.  Bạn có thể kiểm tra đối chiếu số Sao này tại thư mục "Quản lý đơn hàng > Đơn hàng có dịch vụ chưa sử dụng và còn hạn", tab "Dịch vụ Sao tuyển sinh tự đông". Như các dịch vụ khác, Sao TSTĐ chưa kích hoạt sử dụng có thời gian bảo lưu kích hoạt sử dụng tối đa 1 năm.
+/ "Số Sao TSTĐ đã kích hoạt và còn hiệu lực sử dụng": Sao TSTĐ sau khi được kích hoạt sẽ có hiệu lực sử dụng tối đa là 3 tháng, trừ khi bị sử dụng để xác nhận nhập học cho thí sinh. 
+/ "Tổng Sao TSTĐ đã nạp": Đây chính là tổng số Sao TSTĐ bạn đã mua trong tất cả các đơn hàng từ trước đến nay.
+/ "Số Sao TSTĐ đã dùng hoặc đã hết hạn": Gồm các Sao TSTĐ sau khi kích hoạt đã được sử dụng để xác nhận thí sinh nhập học hoặc đã tự động hết hiệu lực sử dụng sau thời hạn 3 tháng.
+/ "Số Sao TSTĐ đang chờ xác nhận nhập học": Tổng số các Sao TSTĐ do Thí sinh đã gửi đề nghị xin được xác nhận đã nhập học nhưng chưa được Nhà tuyển sinh xử lý xác nhận.
- Công thức sau sẽ giúp bạn kiểm tra và hiểu các con số tại phần Thông tin tổng quan:
+/ "Tổng Sao TSTĐ đã nạp" = "Số Sao TSTĐ đã kích hoạt và còn hiệu lực sử dụng" + "Số Sao TSTĐ đã dùng hoặc đã hết hạn" + "Số Sao TSTĐ chưa kích hoạt sử dụng hiện có"
-  Để kích hoạt (hay  nâng cấp) một mức khuyến khích nhập học của tin đăng, bạn có thể dùng chung cả "Số Sao TSTĐ chưa sử dụng hiện có" và "Số Sao TSTĐ chưa kích hoạt sử dụng hiện có". Điều đó giải thich tại sao sử dụng Sao TSTĐ giúp tiết kiện chi phí  dịch vụ tuyển sinh rất nhiều.

* Đọc và hiểu  phần Thông tin chi tiết:
- Các thông tin chi tiết về sử dụng Sao TSTĐ  hiển thị tại 2 Tab chính là : "Sao kích hoạt sử dụng (ký hiệu S1)" và "Sao SD hết hiệu lực hoặc hết hạn (ký hiệu S2)".
- Tại tab "Sao kích hoạt sử dụng (Ký hiệu S1)", liệt kê tất cả các phát sinh Sao TSTĐ  được kích hoạt. Những thông tin chi tiết của mỗi trường hợp phát sinh gồm:
+/ Nguyên nhân phát sinh như: Kích hoạt tuyển sinh tự động (tin đăng), Nâng cấp tuyển sinh tự động, vv
+/ Thông tin liên quan như: Tin đăng được  kích hoạt, Thời gian kích hoạt và Thời gian hết hiệu lực (là Thời gian tối đa Sao TSTĐ sẽ hết hiệu lực, ngầm định là 3 tháng sau khi kích hoạt).
+/ Đơn hàng liên quan: Mã đơn hàng, Thời gian bắt đầu hiệu lực.
- Tại tab "Sao SD hết hiệu lực hoặc hết hạn (ký hiệu S2)", liệt kê toàn bộ các phát sinh Sao KKNH đã bị sử dụng hoặc đã hết hạn sử dụng. Những thông tin chi tiết của mỗi trường hợp phát sinh gồm:
+/ Nguyên nhân phát sinh như: Xác nhận thí sinh nhập học, Hết thời hiệu sử dụng, vv
+/ Thông tin liên quan như: Thời gian xác nhận, Tin đăng liên quan, vv
+/ Đơn hàng liên quan: Mã đơn hàng, Thời gian bắt đầu hiệu lực.

- Có thể kiểm tra số lượng Sao tại phần Thông tin chi tiết và phần Thông tin tổng quan với công thức sau:
+/ Số lượng Sao phát sinh tại S1 =  "Số Sao TSTĐ đã kích hoạt và còn hiệu lực sử dụng" + "Số Sao TSTĐ đã dùng hoặc đã hết hạn"
+/ Số lượng Sao phát sinh tại S2 = "Số Sao TSTĐ đã dùng hoặc đã hết hạn"

-  Tại phần Thông tin chi tiết của Báo cáo sử dụng Sao khuyến khích nhập học, bạn có thể tìm và lọc các phát sinh Sao TSTĐ  theo Đơn hàng, theo Thời gian phát sinh và Nguyên nhân phát sinh.