Tôi muốn sử dụng lại tin đăng trước đây cho đăng tin mới thì làm thế nào?

Hỏi đáp  /  Đăng tuyển và quản lý đăng tuyển

Đăng tuyển và quản lý đăng tuyển

Truy cập vào "Quản lý đăng tuyển", bạn tìm những tin đăng đang có sẵn trong các thư mục "Khóa học - Tin tuyển sinh đang đăng tuyển", "Khóa học - Tin tuyển sinh chờ đăng", " Khóa học - Tin tuyển sinh tạm dừng" và "Khóa học - Tin tuyển sinh hết hạn" .

Quản lý tin đăng hết hạn

Chọn tin đăng có sẵn phù hợp và click "Sao chép". 

Khi đó tin đăng được sao chép sẽ được lưu trong thư mục "Khoa học - Tin tuyển sinh nháp" 

Click "Sửa" để chỉnh sửa tin đăng sao chép này nhằm tạo tin đăng mới của mình

Quản lý tin đăng nháp