Tại sao đôi khi tôi không thể bổ sung dịch vụ đăng tuyển gia tăng vào một tin đăng đang hiển thị trực tuyến?

Hỏi đáp  /  Đăng tuyển và quản lý đăng tuyển

Đăng tuyển và quản lý đăng tuyển

Bạn có thể gặp tình huống không thể bổ sung một Dịch vụ đăng tuyển gia tăng vào một Tin đăng tuyển đăng hiển thị trực tuyến nếu thời gian hiện thị còn lại của Tin đăng cơ bản it hơn thời gian hiển thị của Dịch vụ đăng tuyển gia tăng muốn bổ sung.

Xét một trường hợp cụ thể sau.

Tại cửa sổ "Bổ sung dịch vụ đăng tuyển", Tin đăng sử dụng dịch vụ đăng tuyển cơ bản 30 ngày đang hiển thị trực tuyến.  Chúng ta thấy rằng thời gian hiển thị còn lại của Tin đăng cơ bản này chỉ còn 28 ngày.

Tin đăng cơ bản còn 28 ngày tại của bổ bổ sung dịch vụ

Khi đó nếu bạn muốn bổ sung một dịch vụ đăng tuyển gia tăng có thời gian hiển thị 30 ngày, thí dụ "Dịch vụ Tô đậm và Đỏ" sẽ không được chấp nhận vì thời gian hiển thị của dịch vụ bổ sung này lớn hơn thời gian hiển thị còn lại của Tin đăng có bản.

Không bổ sụng được dịch vụ gia tăng

 

Như vậy như một nguyên tắc, muốn bổ sung thanh công một dịch vụ đăng tuyển gia tăng vào một Tin đăng cơ bản đang hiển thị trực tuyến  thì phải đảm bảo chọn dịch vụ bổ sung có số ngày hiển thị nhỏ hơn số ngày hiển thị còn lại của Tin đăng cơ bản đang hiển thị đó.

--------------------

>>>Click xem Video clip "Hướng dẫn bổ sung dịch vụ đăng tuyển gia tăng".