Muốn biết có thí sinh nào đã đăng ký tuyển sinh vào trường thì xem ở thư mục nào?

Hỏi đáp  /  Quản lý thí sinh

Quản lý thí sinh

Thí sinh đăng ý nguyện vọng tuyển sinh vào trường của bạn sẽ được lưu trong thư mục "Danh sách thí sinh đăng ký tuyển sinh" thuộc trang "Quản lý thí sinh".

Đây là các thí sinh đã đăng ký nguyện vọng tuyển sinh từ Trang thông tin tuyển sinh tổng hợp của trường hay các thí sinh đăng ký tuyển sinh từ các Trang thông tin tuyển sinh tương tự.

Để truy cập danh sách thí sinh này cần thực hiện như sau:

- Đăng nhập bằng tài khoản Nhá tuyển sinh/Nhà đào tạo vào hệ thống

- Truy cập trang "Quản lý thí sinh" > thư mục "Danh sách thí sinh đăng ký tuyển sinh"

Danh sách thí sinh đề nghị tuyển sinh

-  Click  "Xem thông tin thí sinh" để biết thông tin tổng quan của thí sinh

- Click "Xem thông tin thi sinh hoàn chỉnh" để xem toàn bộ thông tin chi tiết của thí sinh có nguyện vọng tuỷen sinh vào trường để tiếp cận tư vấn thí sinh.

Thông tin thí sinh tổng quan

Hoạt động cuối này yêu cầu phải có Dịch vụ Thông tin thí sinh đã được kích hoạt trong tài khoản.