Danh sách các thí sinh trong các thư mục quản lý thí sinh có thể lưu được trong bao lâu?

Hỏi đáp  /  Quản lý thí sinh

Quản lý thí sinh

Toàn bộ các thông tin thí sinh như "Danh sách thông tin thí sinh hoàn chỉnh", "Danh sách thí sinh lưu",  "Danh sách thí sinh đề nghị tư vấn", "Danh sách thí sinh đăng ký tuyển sinh" và "Danh sách thí sinh đề xuất"  đều được lưu trữ trong trong các thư mục tương ứng của  "Quản lý thí sinh"

Quản lý thí sinh

Hệ thống chỉ cho phép các dữ liệu tại đây lưu trữ tối đa 1 năm. Vì vậy bạn nên có kế hoạch backup các dữ liệu thí sinh này sang khu vực lưu trữ offline khác của bạn nêu muốn sử dụng lại chúng sau đó.