Làm cách nào để xác định các thí sinh đã nhập học theo gói dịch vụ tuyển sinh trọn gói đảm bảo?

Hỏi đáp  /  Dịch vụ tuyển sinh trọn gói đảm bảo (trả sau hoặc cam kết)

Dịch vụ tuyển sinh trọn gói đảm bảo (trả sau hoặc cam kết)

Việc xác định đầy đủ và chính xác các thí sinh đã nhập học theo gói dịch vụ tuyên sinh trọn gói đảm bảo (trả sau hay cam kết) trong một kỳ thời gian (thí dụ hàng tháng) sẽ được thực hiện theo các điều kiện đối soát quy định trong hợp đồng hợp tác liên kết tuyển sinh được ký kết giữa Nhà tuyển sinh và KETNOIGIAODUC. Tuy nhiên, sau đây sẽ hướng dẫn cách xác định sơ bộ số lượng các thí sinh này dựa trên các  dữ liệu thông tin được lưu trực tuyến trên hệ thống KETNOIGIAODUC. Việc này về cơ bản sẽ gồm 3 bước:
-  Bước 1: Lập Danh sách tổng hợp thí sinh tiềm năng đã được cung cấp  đến cuối kỳ.
-  Bước 2: Lập Danh sách thí sinh nhập học  phát sinh trong kỳ. 
-  Bước 3: Kiểm tra đối chiếu  2 Danh sách trên để xác định Số thí sinh đã nhập học theo gói dịch vụ (liên kết) tuyển sinh trọn gói trả sau trong kỳ

Dưới đây sẽ giải thích chi tiết từng bước.
* Bước 1: Lập Danh sách tổng hợp thí sinh  tiềm năng  được cung cấp đến cuối kỳ.
-  Danh sách tổng hợp thí sinh itiềm năng này cơ bản sẽ được  tập hợp thống kê  từ các  nguồn khác nhau liên quan như sau: 
 +/ Các thí sinh đã đề nghị tư vấn đối với các tin đăng tuyển sinh trực tuyến  của gói dịch vụ liên kêt tuyển sinh trọn gói được lưu tại thư mục "Quản lý thí sinh > Danh sách thí sinh đề nghị tư vấn" của Tài khoản Nhà tuyển sinh.  Xem hướng dẫn các xác định và thống kê các thí sinh này  TẠI ĐÂY.
+/ Các thí sinh đã được xem thông tin hoàn chỉnh  cập nhật đến cuối kỳ và được lưu tại thư mục "Quản lý thí sinh > Danh sách thông tin thí sinh hoàn chỉnh" của Tài khoản  Nhà tuyển sinh.  Xem hướng dẫn cách xác định và thống kê các thí sinh này  TẠI ĐÂY.
 +/ Các thí sinh từ các nguồn ngoại tuyến khác trong khuôn khổ của hợp đồng hợp tác tuyển sinh (nếu có).
- Tất cả các nguồn thí sinh trên, sẽ được sàng lọc trùng lặp để tập hợp thành Danh sách tổng hợp thí sinh tiềm năng  cập nhập đến cuối kỳ. Danh sách thí sinh này sẽ được  lập thành file Excel với định dạng quy định giữa Nhà tuyển sinh và KETNOIGIAODUC (tham khảo mẫu kèm theo) và sẽ được Nhà tuyển sinh gửi cho KETNOIGIAODUC sử dụng như một chứng cứ cho đối soát kết quả tuyển sinh theo gói dịch vụ liên kết tuyển sinh trọn gói

* Bước 2: Lập Danh sách thí sinh đã nhập học trong kỳ.
-  Danh sách các thí sinh đã nhập học trong kỳ chủ yếu sẽ do các bộ phận nghiệp vụ của đơn vị tuyển sinh đào tạo (như Kế toán, Tuyển sinh, vv)  thống kê và báo cáo dựa trên các chứng từ nhập học thực tế của thí sinh. 
- Tuy nhiên, Nhà tuyển sinh có thể tham khảo, kiểm tra cheo và bổ sung các thí sinh nhập học từ thư mục "Quản lý khuyến khích nhập học > Quản lý danh sách thí sinh nhập học"  (cùng có thể truy cập bằng click thư mục "Quản lý thí sinh > Danh sách thí sinh nhập học") của Tài khoản Nhà tuyển sinh  để tránh bỏ sót thí sinh nhập học thực tế  từ kênh KETNOIGIAODUC. Trong khi xác định các thí sinh nhập học từ thư mục này, ngoài các thí sinh  có tình trạng xác nhận nhập học  "Đã xác nhận nhập học"),  Nhà tuyển sinh cũng cần kiểm tra xác thực lại thực tế nhập học của những thí sinh có tình trạng xác nhận nhập khác như "Đang khiếu nại",  "Đang chờ xác nhận nhập học", và thậm chí "Từ chối xác nhận nhập học". 
Xem thêm thông tin chi tiết về  kiểm tra và xử lý tình trạng xác nhận thí sinh nhập học trực tuyến
 - Kết quả của bước này là  lập được Danh sách thí sinh đã nhập học  theo các tin đăng tuyển sinh đã đăng trực tuyến trên Sàn tuyển sinh trực tuyển sinh KETNOIGIAODUC phát sinh trong khoảng thời gian của kỳ tính toán.

* Bước 3: Kiểm tra đối chiếu để xác định Số thí sinh đã nhập học theo gói dịch vụ Liên kết tuyển sinh trọn gói.
- Bước cuối cùng này sẽ thực hiện việc ra soát đối chiếu cẩn thận 2 Danh sách đã lập ỏ Bước 1 và 2 để xác định những thí sinh cùng có mặt trong cả 2 danh sách này. Những thí sinh trùng tên này chính là thí sinh đã nhập học theo gói dịch vụ liên kết tuyển sinh trọn gói trong kỳ.
-  Kết quả của bước này là lập được Danh sách thí sinh nhập học  theo gói dịch vụ liên kêt tuyển sinh trọn gói  của kỳ tính toán. Danh sách này  sẽ được lập  dưới dạng file Excel  với định dạng quy định  (tham khảo mẫu sau) và được Nhà tuyển sinh  gửi cho KETNOIGIAODUC để hai bên căn cứ thực hiện đối soạt  phục vụ cho mục đích thanh toán chi phí tuyển sinh định kỳ theo quy định.

Lưu ý, thứ tự thực hiện các bước 1 và 2 có thể thay đổi mà không ảnh hưởng đến kết quả. Trong quá trình xác định và lập Danh sách thí sinh nhập học  theo gói dịch vụ liên kết tuyển sinh trọn gói, Nhà tuyển sinh  luôn có thể  nhận được sự hô trợ hay phối hợp từ các chuyên viên dịch vụ khách hàng KETNOIGIAODUC.