20/06/2017 | 17:45

Những quy định tuyển sinh đào tạo GDNN mới nhất năm 2017

Những quy định tuyển sinh đào tạo GDNN mới nhất năm 2017

Công văn Giáo dục nghề nghiệp 2017

Thông tư số 46/2016TT-BLĐTBXH ngay 28/1212016 quy định về điều lệ trường cao đẳng

Thông tư số 47/2016TT-BLĐTBXH ngay 28/1212016 quy định về điều lệ trường trung cấp

Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/03/2017 quy djnh về quy trinh xây dựng, thẩm định va ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

Thông tư số 04/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/03/2017 ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/03/2017 quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp cao đẳng

Thông tư số 06/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/3/2017 quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng đối với nhà giáo dục nghề nghiệp

Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/312017 quy định chế độ làm việc của nhà giáo dục nghề nghiệp

Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/312017 quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo dục nghề nghiệp

Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/312017 quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp

Khảo sát ý kiến khách hàng

Theo bạn, Việt Nam nên học mô hình giáo dục của nước nào?

Mỹ
Trung Quốc
Singapore
Nga
Không nước nào

Mã xác thực