Tôi muốn tăng thời gian hiển thị trực tuyến banner quảng cáo thì phải làm sao?

Hỏi đáp  /  Quảng cáo banner

Quảng cáo banner

Thời gian ngầm định của một dịch vụ quảng cáo banner thông thươngf là 1 tuần. Tuy nhiên bạn hoàn toàn có thể tăng thời gian hiển thị của banner quảng cáo lên gấp nhiều lần bằng cách tăng số lượng dịch vụ thành 2, 3 hay nhiều hơn khi bắt đầu kích hoạt sử dụng dịch vụ quảng cáo banner này tại cửa sổ "Thiết lập chế độ đăng quảng cáo banner":

Thiết lập chế độ đăng quảng cáo banner - tăng số lượng dịch vụ

Trong thí dụ này, số lượng dịch vụ  sử dụng là 3, do đó thời gian hiển thị thực tế của banner sẽ tăng lên gấp 3 lần so với thời gian ngầm định khi chỉ sử dụng số lượng 1 dịch vụ.