Quản lý thí sinh đăng ký nguyện vọng tuyển sinh vào trường như thế nào?

Hỏi đáp  /  Tạo lập và quản lý trang thông tin tuyển sinh tổng hợp của trường

Tạo lập và quản lý trang thông tin tuyển sinh tổng hợp của trường

Quản lý các thí sinh đăng ký nguyện vọng tuyển sinh vào các ngành nghề tuyển sinh hiển thị trên trang thông tin tuyển sinh tổng hợp của trường chủ yếu bao gồm các công việc sau: (i) Kiểm tra danh sách các thí sinh đã đăng ký nguyện vọng tuyển sinh; (ii) Tổ chức khai thác và tư vấn tuyển sinh từng thí sinh cho các em nhập học.
* Kiểm tra những thí sinh đã đăng ký nguyện vọng tuyển sinh:
- Những thí sinh đăng ký nguyện vọng tuyển sinh vào các ngành nghề tuyển sinh trên trang tổng hợp tuyển sinh của trường sẽ được lưu tại một thư mục đặc biệt trong Tài khoản thành viên Nhà tuyển sinh đó là "Quản lý thí sinh > Danh sách thí sinh đăng ký tuyển sinh"

Danh sách thí sinh đăng ký nguyện vọng tuyển sinh các trường


- Để truy cập và kiểm tra danh sách các thí sinh này, xem hướng dẫn cụ thể tại mục hỏi đáp  "Muốn biết có thí sinh nào đã đăng ký tuyển sinh vào trường thì xem ở thư mục nào?"

* Tổ chức khai thác và tư vấn tuyển sinh các thí sinh
- Thông tin thí sinh đăng ký nguyện vọng tuyển sinh là rất quý cho các trường để tổ chức khai thác và tư vấn tuyển sinh cho các em nhập học.
- Tổ chức khai thác thông tin thí sinh đăng ký nguyện vọng tuyển sinh chủ yếu gồm các hoạt động:
+/ Sử dụng dịch vụ E-marketing tích hợp trên Sàn tuyển sinh trực tuyến KETNOIGIAODUC để  gửi email marketing cho từng thí sinh để thông báo cụ thể cho các em biết về nội dung tuyển sinh và nhận được phản hồi đề nghị tư vấn và đặt chỗ của các em. Hướng dẫn chi tiết về sử dụng dịch vụ E-marketing xem tại mục hỏi đáp  "E-Marketing",
+/  Xem thông tin thí sinh hoàn chỉnh và liên hệ tư vấn tuyển sinh với từng thí sinh.
- Muốn xem thông tin chi tiết gồm cả thông tin liên hệ của mỗi thí sinh (thông tin thí sinh hoàn chỉnh), bạn cần sử dụng dịch vụ "Tim thông tin thí sinh" của KETNOIGIAODUC. Hướng dẫn chi tiết về sử dụng dịch vụ Tìm thông tin thí sinh có thể xem tại mục hỏi đáp "Tìm thí sinh và dịch vụ tim thông tin thí sinh"
Lưu ý: Riêng đối với các trường có thỏa thuận vói KETNOIGIAODUC có thể sử dụng dịch vụ xem thông tin thí sinh hoàn chỉnh theo chế độ "Liên hệ" miễn phí.