Tôi muốn thay đổi tài khoản quản lý Trang thông tin tuyển sinh tổng hợp thì làm thế nào?

Hỏi đáp  /  Tạo lập và quản lý trang thông tin tuyển sinh tổng hợp của trường

Tạo lập và quản lý trang thông tin tuyển sinh tổng hợp của trường

Chỉ Nhà tuyển sinh có tài khoản thành viên trên KETNOIGIAODUC là trường Đại học, Cao đăng hay Trung cấp mới có quyền tạo và quản lý trang thông tin tuyển sinh tổng hợp. 
Để có quyền tạo lập, quản lý hay thay đổi quyền quản lý một trang thông tin tuyển sinh tổng hợp của trường bạn cần liên hệ với Ban quản trị KETNOIGIAODUC.