Bổ sung và chỉnh sửa ngành nghề cho Trang thông tin tuyển sinh tổng hợp như thế nào?

Hỏi đáp  /  Tạo lập và quản lý trang thông tin tuyển sinh tổng hợp của trường

Tạo lập và quản lý trang thông tin tuyển sinh tổng hợp của trường

Khi quản lý một trang thông tin tuyển sinh tổng hợp của trường, một trong những công việc thường xuyên của bạn là chỉnh sửa, cập nhật hay thay đổi bổ sung  các ngành nghề, các chương trình đào tạo cần tuyển sinh trong suốt mùa tuyển sinh hay chiến dịch.
1. Chỉnh sửa, cập nhật ngành nghề/chương trình đào tạo đang có:
- Truy cập vào menu "QUẢN LÝ TRANG TUYỂN SINH  > Quản lý ngành nghề tuyển sinh" để mở trang "Sửa ngành nghề tuyển sinh".
- Tại đây liệt kê tất cả các ngành nghề mà trường bạn đã đăng tuyển trong kế hoạcht tuyển sinh.

Truy cập trang Sửa ngành nghề tuyển sinh

- Chọn ngành nghề cần chỉnh sửa cập nhật và nhấp nút "Sửa" để mở trang (thí dụ sửa ngành "Kỹ thuật chế biến ngón ăn"

Sửa ngành nghề tuyển sinh Cao đẳng

- Bạn có thể chỉnh sửa và cập nhật tất cả các thông tin của ngành nghề tuyển sinh, tuy nhiên các thông tin hay chỉnh sửa nhất là thời gian tuyển sinh và chỉ tiêu.
- Sau khi chỉnh sửa cập nhật, nhấp nút "CẬP NHẬT" để lưu các thông tin vừa cập nhật.
Lưu ý: Tại ô "Chỉ tiêu tuyển sinh", nếu bạn để trống không điền bất kỳ giá trị nào, thì hệ thống sẽ hiển thị trực tuyến giá trị ngầm định là "Tuyển theo chỉ tiêu"

2. Bổ sung ngành nghề tuyến sinh mới.
- Để bổ sung một ngành nghề tuyển sinh mới, bạn cũng truy cập vào menu "QUẢN LÝ  TRANG TUYỂN SINH", nhưng nhấp dòng "Thêm ngành nghề tuyển sinh" để mở trang "Thêm mới ngành nghề tuyển sinh"

Mở trang thêm mới ngành nghề tuyển sinh

- Mỗi ngành nghề tương ứng với một cấp học thì đều phải tạo riêng..
- Điền tên ngành nghề tuyển sinh mới vào ô "Tên ngành nghề"
* Tại phần "Thông tin chung": Điền các thông tin vào các  ô thông tin tương ứng.
- Lưu ý: Tại ô  "Mã ngành nghề/Chương trình": nếu có Mã ngành nghề, bạn chỉ cần nhập đúng Mã số quy định, hệ thống sẽ tự động nhập giá trị vào ô "Thuộc Lĩnh vực - Ngành nghề". Nêu không có Mã ngành nghề, bạn phải chọn thủ công giá trị của ô "Thuộc Lĩnh vực -Ngành nghề".
* Tại phần "Cấp học - chỉ tiêu, số lượng tuyển sinh": Phân biệt 2 trường hợp khác nhau đối với các trường là Đại học và các trường là CĐ hay Trung cấp.
Trường hợp các trường Đại học, thực hiện như sau:
- Ô "Cấp học- đào tạo": Chọn giá trị "Đại học"
-  Ô 'Chỉ tiêu tuyển sinh": Nhập số lượng chỉ tiêu của ngành nghề theo kế hoạch
-  Ô "Môn thi/Xét tuyển": Điền thông tin các khối thi và môn thi/xét tuyển.Thí dụ: "A00 : Toàn, Vật Lý, Hóa Học" | A01: Toán, Vật Lý, Tiếng Anh..."
- Click nút "LƯU" để lưu các thông tin

Điền thông tin chỉ tiêu tuyển sinh đại học

Trường hợp các trường Cao đẳng hay Trung cấp"
- Ô "Cấp học - đào tạo": Chọn giá trị tương ứng thí dụ "Cao đăng"
- Ô "Chỉ tiêu tuyển sinh" : Chọn giá trị tuyển sinh theo kế hoạch đồi với ngành nghề tương ứng. Trường hợp bạn để trống, hệ thống sẽ tự hiện thị giá trị ngầm định là "Tuyển theo chỉ tiêu"
- Nhấn nút "LƯU" để lưu thông tin.

Thông tin chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng - Trung cấp

Sau khi điều chỉnh, cập nhật hay bổ sung ngành nghề mới, bạn cần kiểm tra lại xem các ngành nghề đó hiển thị trực tuyến thể nào để có thể chỉnh sửa hoàn thiện.

 

Xem các video clip liên quan:
Hướng dẫn Nhà tuyển sinh bổ sung cập nhật ngành nghề tại Trang tuyển sinh tổng hợp
Hướng dẫn Nhà tuyển sinh chỉnh sửa cập nhật Trang tuyển sinh tổng hợp của Trường