Làm sao biết đươc những đơn hàng nào đã hết hạn sử dụng?

Hỏi đáp  /  Quản lý đơn hàng

Quản lý đơn hàng

Đăng nhập Tài khoản Nhà tuyển sinh/Nhà đào tạo của bạn.

Truy cập thư mục "Quản lý đơn hàng > Đơn hàng có dịch vụ đang sử dụng hoặc đã hết hạn" rồi click vào Tab loại dịch vụ tương ứng, thí dụ "Dịch vụ đăng tuyển":

Quản lý đơn hàng có dịch vụ đã sử dụng hoặc đã hết hạn

Tại đây sẽ liệt kê tất cả các đơn hàng có các dịch vụ đã sử dụng và đã hết hạn với các thông tin cụ thể về Ngày hết hạn.