Đơn hàng dịch vụ được phân loại thế nào và có thời hạn sử dụng bao lâu?

Hỏi đáp  /  Quản lý đơn hàng

Quản lý đơn hàng

Đơn hàng  được phân loại theo dịch vụ và theo trạng thái sử dụng.  
Phân loại theo dịch vụ, đơn hàng gồm 4 loại là:  Đơn hàng dịch vụ đăng tuyển, Đơn hàng dịch vụ Tìm thông tin thí sinh, Đơn hàng dịch vụ E-marketing và Đơn hàng quảng cáo banner.
Phân loại theo trạng thái sử dụng, đơn hàng gồm 2 nhóm là: Đơn hàng có dich vụ chưa sử dụng và còn hạn và Đơn hàng có dịch vụ đang sử dụng hoặc hết hạn.

Việc phân loại như vậy, giúp quản lý đơn hàng dịch vụ một cách  khoa học và dễ. dàng.

- Thí dụ, quản lý  các đơn hàng có dịch vụ chưa sử dụng và còn hạn, ta có thể xem tại trang "Quản lý đơn hàng > Đơn hàng có dịch vụ chưa sử dụng và còn hạn"

Quản lý đơn hàng dịch vụ chưa sử dụng

Ta thấy phần bên phải các dịch vụ được phân chia quản lý thành 4 TAB riêng là "Dịch vụ đăng tuyển", 'Dịch vụ Tìm thông tin thí sinh", "Dịch vụ E-marketing" và "Quảng cáo banner". 
Click và từng Tab, sẽ hiển thị các dịch vụ của phân loại đó.

- Quản lý các đơn hàng có dịch vụ đã sử dụng hoặc đã hết hạn cũng được phân loại  tương tự.

Quản lý đơn hàng dịch vụ đã sử dụng

Đơn hàng thông thường có Thời hạn bảo lưu sử dụng 1 năm  tính từ ngày đơn hàng dịch vụ hoàn thành việc thanh toán. Điều đó có nghĩa là dịch vụ chưa sử dụng trong 1 đơn hàng sẽ chỉ hết hiệu lực sử dụng sau 1 năm. Nhà tuyển sinh/Nhà đào tạo có thể yên tâm mua dự phòng nhiều dịch vụ  (để được hưởng chiết khấu lớn)  cho chủ động dùng dần!