Điểm xem thông tin thí sinh được tính thế nào?

Hỏi đáp  /  Tìm thí sinh và dịch vụ tìm thông tin thí sinh

Tìm thí sinh và dịch vụ tìm thông tin thí sinh

Khi chọn Xem thông tin thí sinh hoàn chỉnh của một thí sinh, bạn sẽ bị khấu trừ một số điểm tương ứng của Dịch vụ tìm thông tin thí sinh tùy vào từng loại thí sinh. Phân loại điểm xem thông tin thí sinh được thực hiện theo một loạt các tiêu chí khác nhau gồm: Các tiêu chí nguyện vọng học của thí sinh, Thời gian cập nhật thông tin,  Thời gian đăng ký nguyện vọng tuyển sinh và Trang thái độc quyền thông tin. Sô điểm khấu trừ đối với mỗi loại thí sinh dao động khá rộng từ 1 điểm đến 12 điểm.

Có thể xem đầy đủ Bảng phân loại cấp điểm xem thông tin thí sinh trên website.

Việc phân loại thí sinh nhằm đảm bảo tính bình đẳng khi sử dụng thông tin thí sinh, tạo cơ chế cho mọi thí sinh đều được tiếp cận tư vấn bởi các Nhà tuyển sinh/Nhà đào tạo. Như một nguyên tắc, những thí sinh khan hiếm và có nhu cầu tìm kiếm sử dung cao tại mỗi thời điểm sẽ bị tính nhiều điểm để xem thông tin hơn là đối với các thí sinh khác. 

Tại trang Thông tin chi tiết thí sinh, Nhà tuyển sinh/Nhà đào tạo có thể dễ dàng biết được số điểm dịch vụ xem thông tin thí sinh sẽ bị khấu trừ trước khi quyết định Click 'Xem thông tin thí sinh hoàn chỉnh" của thí sinh đó.

Xen thông tin thí sinh hoàn chinh