Tôi muốn thay đổi hay cập nhập thông tin tài khoản bất kỳ thì làm thế nào?

Câu hỏi thường gặp  /  Quản lý tài khoản và nguyện vọng tuyển sinh

Quản lý tài khoản và nguyện vọng tuyển sinh

Để thay đổi hay cập nhật thông tin cá nhân bạn hãy vào phần "Quản lý tài khoản và thông tin cá nhân" của mình như ảnh dưới:

Hệ thống sẽ hiện ra một loạt các trường thông tin để bạn có thể sửa, xóa, thay đổi thông tin đó.

Khi hoàn thành thay đổi bạn chỉ cấn ấn "Lưu thay đổi". Hệ thống sẽ lưu lại thông tin bạn vừa cập nhật và hiển thị thông báo “Bạn đã cập nhật thông tin thành công!”.