Tôi có thể đăng ký bao nhiêu nguyện vọng tuyển sinh?

Câu hỏi thường gặp  /  Tìm trường tuyển sinh*

Tìm trường tuyển sinh*

Bạn có thể đăng ký nhiều nguyện vọng tuyển sinh cùng lúc.  Khi bạn đăng ký một ngành học/chương trình đào tạo tại một trường, ngành học/chương trình đào tạo này sẽ  quy  đổi về một "Lĩnh vực - Ngành nghề" nhất định. Trên Sàn tuyển sinh trực tuyến KETNOIGIAODUC, các "Lĩnh vực - Ngành nghề" được xác định theo Mã ngành cấp 3 phù hợp với chuẩn phân mã ngành nghề quốc gia.

Hệ thống hiện tại cho phép bạn đăng ký nguyện vọng tuyển sinh cùng lúc tối đa đến 10 "Lĩnh vực - Ngành nghề muốn học", 7 "Cấp học - Trình độ muốn học"  và 5 "Địa điểm muốn học" . Trong trường hợp bạn đăng ký nguyện vọng tuyển sinh nhiều hơn số lượng tối đa trên, nguyện vọng tuyên sinh của lần đăng ký cuối cùng sẽ thay thế cho nguyện vọng tuyển sinh đã đăng ký lâu nhất trước đó.