Làm thế nào kiểm tra tình trạng đăng ký nguyện vọng tuyển sinh của tôi hiện tại?

Câu hỏi thường gặp  /  Tìm trường tuyển sinh*

Tìm trường tuyển sinh*

Mỗi khi bạn hoàn thành việc đăng ký nguyện vọng tuyển sinh, các giá trị thông tin nguyện vọng tuyển sinh của bạn sẽ lập tức được cập nhật và thay thế ngay vào các trường "Lĩnh vục - Ngành nghề muốn học", "Cấp học - Trình độ muốn học" và "Địa điềm muốn học" trong Tài khoản thí sinh của bạn.

Để kiểm tra hiện trạng đăng ký nguyện vọng tuyển sinh, nguyện vọng học của mình, bạn thực hiện như sau:

- Đăng nhập vào Tài khoản thí sinh của mình

- Chọn click  mục "Quản lý tài khoản và thông tin cá nhân" 

Quản lý tài khoản và thông tin cá nhân

 

- Khi đó sẽ mở trang "Thông tin cá nhân"

- Bạn chú ý kiểm tra 3 trường thông tin "Lĩnh vục - Ngành nghề muốn học", "Cấp học - Trình độ muốn học" và "Địa điềm muốn học" để  biết rõ hiện trạng đăng ký nguyện vọng tuyển sinh của mình.

Trang thông tin cá nhân NVH